PsychologyNow Team

Νέος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών (2021-2023) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών

Νέος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών (2021-2023) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών

PsychologyNow Team

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακή Επιστήμη» πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και τη συνεργασία των Τμημάτων «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», «Φιλολογίας» και «Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Η Γνωσιακή Επιστήμη είναι διεπιστημονικός τομέας σπουδών που ασχολείται με τη μελέτη του νου και των εγκεφαλικών λειτουργιών που τον υποστηρίζουν. Συνδυάζει προσεγγίσεις από τη ψυχολογία, τις νευροεπιστήμες, την πληροφορική, τη γλωσσολογία και τη φιλοσοφία, για την κατανόηση της νόησης και των γνωσιακών λειτουργιών.

Με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακή Επιστήμη» επιδιώκεται:

 1. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πληροφορική και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
 2. Η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν τη νόηση.
 3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χώρου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι δύο (22) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Γνωσιακή Επιστήμη».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:

Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Κοινωνικών Επιστημών και Φιλοσοφίας. Επίσης, δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν και οι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι άλλων ειδικοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές οι οποίοι θα πάρουν το πτυχίο τους ή το δίπλωμά τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου2021. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 800 ευρώ ανά εξάμηνο, για 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία ή στην ιστοσελίδα Προγράμματος http://cogsci.phs.uoa.gr)
 • Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος στην ιστοσελίδα Προγράμματος http://cogsci.phs.uoa.gr)
 • Σύντομη αιτιολόγηση στην οποία εξηγείται γιατί έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και σε τι αποσκοπεί ο υποψήφιος από τη φοίτησή του σε αυτό.
 • Πτυχίο/δίπλωμα, αναλυτική βαθμολογία και άλλοι τίτλοι σπουδών (για τίτλους πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να προσκομισθεί και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφα Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών (όπου υπάρχουν)
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας

Υποβολή Δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά, λόγω των έκτακτων συνθηκών, υποβάλλονται στην γραμματεία του μεταπτυχιακού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sefthim@phs.uoa.gr, από την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 έως και την Παρασκευή 14 Μάϊου 2021.

Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://cogsci.phs.uoa.gr, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sefthim@phs.uoa.gr.

Επιλογή Υποψηφίων

Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται κυρίως τα εξής κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος
 • Πτυχιακές ή Διπλωματικές Εργασίες (όπου υπάρχουν)
 • Βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα σε αντικείμενο συγγενές με το Π.Μ.Σ.
 • Συστατικές επιστολές
 • Γραπτή αιτιολόγηση της επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος
 • Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
 • Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Βαθμολογία σε γραπτές εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα:

α) Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες

β) Δεξιότητες Πληροφορικής και Μαθηματικών

γ) Κατανόηση κειμένων Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας

 • Συνέντευξη (των υποψηφίων που θα κληθούν βάσει των ανωτέρω)

 

Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021. Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:

16:00-17:00: Δεξιότητες πληροφορικής (50’)

17:00-18:00: Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες (50’)

18:00-18:30: Δεξιότητες μαθηματικών (30’)

18:30-19:00: Διάλειμμα

19:00-21:00: Κατανόηση κειμένων ψυχολογίας και φιλοσοφίας (120’)

Οι συνεντεύξεις των επιτυχόντων υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 1 Ιουνίου από τις 9πμ. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων.

Σημείωση:

Εάν προκύψουν περιορισμοί λόγω πανδημίας, ενδέχεται να γίνουν μικρές διαφοροποιήσεις ως προς το χρόνο και τον τρόπο των εξετάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

Δείτε την Ανακοίνωση.

Αίτηση ενδιαφερομένων

Υπόδειγμα βιογραφικού

 

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...