Δουλεύοντας με τη ΔΕΠ-Υ στα Διαφορετικά Στάδια της Ζωής: Από την Τεκμηρίωση στη Θεραπευτική Πρακτική με το Παιδί, τον Ενήλικα, την Οικογένεια, το Σχολείο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα ΔΕΠ-Υ- (Attention Deficit Disorder – Hyperactivity ΑDHD) είναι μια ψυχιατρική διαταραχή που διαγιγνώσκεται στο 3-11% των παιδιών ηλικίας 5-17 ετών, σύμφωνα με τα δεδομένα επιδημιολογικών μελετών από τις ΗΠΑ, τη Μ Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Περίπου 30-50% των παιδιών με ΔΕΠ-Υ συνεχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα και στην ενήλικη ζωή, ενώ η διαταραχή απαντάται σε περίπου 4% των ενηλίκων, σύμφωνα με τις μελέτες σε ευρωπαϊκές χώρες. Η αιτιολογία της νόσου δεν είναι γνωστή, η βιβλιογραφία συνηγορεί υπέρ πολυπαραγοντικής φύσης, με εμπλοκή γενετικών και περιβαλλοντικών/επιγενετικών παραγόντων.

Η διάσπαση προσοχής και η παρορμητικότητα, με ή χωρίς υπερκινητικότητα, αποτελούν τα κύρια συμπτώματα της διαταραχής ενώ συχνές είναι οι δυσκολίες που σχετίζονται με τη ρύθμιση του συναισθήματος, τις εκτελεστικές λειτουργίες και την αυξημένη συχνότητα συννοσηρών διαταραχών ή/και δευτερογενών δυσκολιών: χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχή διαγωγής, εναντιωματική διαταραχή, ειδική διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων, Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος κα.

Τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ και οι συνοδές δυσκολίες επηρεάζουν αρνητικά τη συμπεριφορά και τη λειτουργικότητα του ατόμου σε διάφορα περιβάλλοντα: στο σχολείο, στο σπίτι, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην εργασία, στην επαγγελματική αποκατάσταση και στη διαχείριση των χρημάτων προκειμένου περί ενηλίκων, ενώ σημαντική είναι η επίδραση στην ποιότητα ζωής και στη συνοχή της οικογένειας.

Η κοινωνική και συναισθηματική συνιστώσα της διαταραχής είναι βαρύνουσας σημασίας για την ποιότητα ζωής του ατόμου και της οικογένειας του: Τα άτομα με ΔΕΠ-Υ εμφανίζουν συχνότερα από τα αντίστοιχα χωρίς τη διαταραχή, μειωμένη αυτοεκτίμηση, μειωμένη σχολική/ακαδημαϊκή επίδοση, απόρριψη, στιγματισμό και εκφοβισμό από τους συνομηλίκους, ασταθείς προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, προβλήματα στο εργασιακό περιβάλλον, εξαρτήσεις και εμπλοκή με το νόμο, ενώ οι οικογένειες τους τείνουν να εμφανίζουν μειωμένη συνοχή και αυξημένη συχνότητα ενδοοικογενειακών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, και παρά την έλλειψη ριζικής θεραπείας, η κατάλληλη και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση των δυσκολιών που σχετίζονται με τη ΔΕΠ-Υ βελτιώνει τεκμηριωμένα, σημαντικά και μακροπρόθεσμα την ποιότητα ζωής του ατόμου και της οικογένειας του, αντιμετωπίζοντας και προλαμβάνοντας τις δευτερογενείς συναισθηματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα επίσης με τη διαθέσιμη τεκμηριωμένη γνώση και τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες ευρωπαϊκών και άλλων χωρών για τη διαχείριση και θεραπεία της ΔΕΠ-Υ, τα προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης οφείλουν:

α) να είναι εξατομικευμένα και προσωποκεντρικά, λαμβάνοντας υπόψιν την αναπτυξιακή ηλικία/φάση του ατόμου, τις συνοδές δυσκολίες και τη συνεπαγόμενη μείωση της λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής του ίδιου και της οικογένειας του.

β)να έχουν διεπιστημονική θεώρηση και βάση, απαντώντας σφαιρικά στις ανάγκες του ατόμου και της οικογένειας και αξιοποιώντας, ταυτόχρονα, σφαιρικά τις δυνατότητες τους

γ) να βασίζονται στη διατομεακή, στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ των δυνητικά εμπλεκόμενων τομέων και επαγγελματιών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας

δ) να διασφαλίζουν το συνεχές της φροντίδας μεταξύ των διαφορετικών φάσεων ζωής του ατόμου με ΔΕΠ-Υ.

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου υλοποιεί διαδικτυακό (e-learning) σεμινάριο με θέμα: «Δουλεύοντας με τη ΔΕΠΥ στα διάφορα στάδια της ζωής: από την τεκμηρίωση στη θεραπευτική πρακτική με το παιδί, τον ενήλικα, την οικογένεια και το σχολείο».

Το σεμινάριο εστιάζει στην επιστημονικά τεκμηριωμένη και κλινικά εφαρμοσμένη θεραπευτική παρέμβαση και στη σφαιρική, πολυεπίπεδη διαχείριση των δυσκολιών που σχετίζονται με τη ΔΕΠ-Υ σε διαφορετικές ηλικίες, περιβάλλοντα και φάσεις ζωής, με έμφαση στις θεραπευτικές παρεμβάσεις κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, δεδομένης της σημασίας που αυτές έχουν για την ομαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη του ατόμου και της οικογένειας του. Επιπλέον, βασίζεται στο μοντέλο συζευγμένης θεραπευτικής παρέμβασης στα διαφορετικά πλαίσια (άτομο, οικογένεια, σχολείο) και ενεργού διατομεακής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης και της οικογένειας.

Στόχοι του Σεμιναρίου:

α) Εισαγωγή των συμμετεχόντων στις τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη ΔΕΠ-Υ, ανάλογα με τα πυρηνικά συμπτώματα και τις συνοδές δυσκολίες.

β) Εισαγωγή των συμμετεχόντων στο μοντέλο συζευγμένης θεραπευτικής παρέμβασης στα διαφορετικά πλαίσια (οικογένεια, σπίτι, σχολείο).

 

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

α) Να βελτιώσουν/αναπτύξουν την κλινική/επαγγελματική τους πρακτική με άτομα με ΔΕΠ-Υ και τις οικογένειες τους.

β) Να αναπτύξουν αποδοτική συνεργασία, με κοινούς και συμπληρωματικούς θεραπευτικούς στόχους, με τους λοιπούς εμπλεκόμενους επαγγελματίες ψυχικής υγείας στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας και της σφαιρικής διαχείρισης των αναγκών του ατόμου με ΔΕΠΥ και της οικογένειας του.

γ) Να αναπτύξουν αποδοτική συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους επαγγελματίες , στα πλαίσια της διατομεακής αντιμετώπισης των δυσκολιών που σχετίζονται με τη ΔΕΠ-Υ.

Εγγραφές για την λήψη του σεμιναρίου από 16/3/2021 στην πλατφόρμα tetedu.gr

Για την λήψη του εκπαιδευτικού υλικού είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της πληρωμής.

ΔΟΜΗ

Διάρκεια: 26 ώρες (5 θεματικές ενότητες) (ασύγχρονη εκπαίδευση)

 • 25 ώρες βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων
 • 1 ώρα βιντεοσκοπημένη συζήτηση περιστατικών
 • 1 τεστ αξιολόγησης / ενότητα
 • 1 συνολικό τεστ αξιολόγησης

Βεβαίωση παρακολούθησης: Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την επιτυχή δοκιμασία αξιολόγησης, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικά βεβαίωση παρακολούθησης.

Χρόνος / τόπος διεξαγωγής: Ασύγχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του ΤΕΤΕ, www.tetedu.gr. Διαθέσιμο από 16/3/2021

Δείτε το Πρόγραμμα.

Περιεχόμενο:

1η ενότητα: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΕΠ-Υ- Τι συμβαίνει και πώς παρουσιάζεται/εκδηλώνεται

«Εισαγωγή - Κλινική Εικόνα Ι»

 • Ορισμός
 • Γενετικοί και περιβαλλοντικοί/επιγενετικοί παράγοντες
 • Επιπολασμός - παράγοντες κινδύνου – επιδημιολογία
 • Στοιχεία νευροφυσιολογίας
 • Πυρηνικά συμπτώματα

«Εκτελεστικές λειτουργίες»

 • Μνήμη εργασίας
 • Ρύθμιση συναισθήματος
 • Inner speech

«Κλινική Εικόνα ΙΙ»

 • Κλινική εικόνα στα διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια : παιδιά και έφηβοι
 • Συναισθηματική και κοινωνική συνιστώσα
 • Εικόνα στο σπίτι
 • Εικόνα στο σχολείο – Σχέσεις με συνομηλίκους
 • Σχολική επίδοση
 • Αυτοεκτίμηση
 • Ανοχή στη ματαίωση
 • Έκθεση σε κίνδυνο
 • Πρόγνωση

«Η Κλινική εικόνα στους Ενήλικες»

 • Συναισθηματική και κοινωνική συνιστώσα
 • Αυτοεκτίμηση
 • Ανοχή στη ματαίωση
 • Φιλικές σχέσεις
 • Σύντροφος και σχέσεις συζυγίας
 • Γονεϊκός ρόλος
 • Δυσκολίες στην εργασία
 • ΔΕΠ-Υ και Αντικοινωνική διαταραχή- άλλες διαταραχές προσωπικότητας
 • Εξαρτήσεις- Παραβατικότητα
 • Πρόγνωση

«Διάγνωση Ι»

 • Υποψία για ΔΕΠΥ
 • Διαγνωστική διαδικασία
 • Παιδοψυχιατρική εξέταση
 • Λήψη ιστορικού- Στοιχεία από το ιστορικό
 • Διαγνωστικά κριτήρια –Διαγνωστικές ταξινομήσεις
 • DSM5
 • ICD 10-11»

«Διάγνωση ΙΙ»

 • Η χρήση, χορήγηση και χρησιμότητα δομημένων διαγνωστικών εργαλείων
 • Achenbach»
 • WISC
 • DuPaul

2η ενότητα: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΕΠΥ: Τι συμβαίνει και πώς παρουσιάζεται/εκδηλώνεται - 2

«Συννοσηρότητα & Δευτερογενείς δυσκολίες 1»

 • Ιδιαιτερότητες των συννοσηρών καταστάσεων και διαταραχών με τη ΔΕΠ-Υ
 • Βασικά χαρακτηριστικά
 • Πώς αλληλοεπιδρούν – Συνδυαστική κλινική εικόνα-
 • ΔΕΠΥ και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • ΔΕΠΥ και διαταραχές κίνησης
 • ΔΕΠΥ και αισθητηριακά ελλείμματα.
 • ΔΕΠΥ και δυσκολίες στο λόγο
 • ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ

«Συννοσηρότητα & Δευτερογενείς δυσκολίες 2»

 • Δευτερογενείς συναισθηματικές εκδηλώσεις
 • Άγχος
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Κατάθλιψη
 • ΔΕΠΥ και διαταραχή διαγωγής, Εναντιωματική διαταραχή
 • ΔΕΠΥ και εξαρτήσεις
 • Εμπλοκή με το νόμο

3η ενότητα: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΕΠΥ. Πώς προσεγγίζουμε τις δυσκολίες 1

«Θεραπευτικές παρεμβάσεις: Εισαγωγή

 • Βασικές αρχές – Στόχοι
 • Τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις –Κατηγορίες
 • Θεραπευτική σχέση
 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Ψυχοθεραπεία- προσεγγίσεις
 • Συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας
 • Διατροφή
 • Άσκηση
 • Θέματα Αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας

«Ψυχοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους»

 • Αίτημα – Διαμόρφωση αιτήματος
 • Θεραπευτικοί στόχοι
 • Από την ενσυναίσθηση στην αυτορρύθμιση
 • Ρύθμιση συναισθήματος
 • Διαχείριση πυρηνικών συμπτωμάτων
 • Αυτοεκτίμηση, Ανοχή στη ματαίωση
 • Δουλεύοντας με συννοσηρότητα
 • Άγχος, κατάθλιψη, ΙΔΨΔ
 • Ατομική – Ομαδική θεραπεία

«Ειδική Διαπαιδαγώγηση / Οργάνωση Προγράμματος- Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά και εφήβους με ΔΕΠ-Υ»

 • Οργάνωση χρόνου και ημερήσιο πρόγραμμα
 • Οπτικοποιημένο πρόγραμμα
 • Οργάνωση μελέτης
 • Βασικές αρχές Προγράμματος αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά- εφήβους με ΔΕΠ-Υ

«Διαχείριση δυσκολιών ως προς την κίνηση, την αισθητηριακή επεξεργασία και το λόγο

 • Ιδιαιτερότητες της θεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά /εφήβους με ΔΕΠ-Υ

«Εξαρτήσεις & Παραβατικότητα: Βασικές αρχές και εισαγωγή στη θεραπευτική παρέμβαση»

 • Θεραπευτικοί Στόχοι
 • Εναντιωματική διαταραχή
 • Διαταραχή διαγωγής
 • Αντικοινωνική διαταραχή
 • Εξαρτήσεις
 • Εμπλοκή με το νόμο και θεραπευτική παρέμβαση στη ΔΕΠ-Υ
 • Θέματα αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας

4η ενότητα: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΔΕΠΥ

«Η Θεραπευτική σχέση με τους γονείς στα διαφορετικά στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας»

 • Από την παραπομπή και την προσέλευση στη διαγνωστική διαδικασία
 • Λήψη ιστορικού και αρχή της θεραπευτικής σχέσης
 • Ανακοίνωση της διάγνωσης
 • Θεραπευτικά ορόσημα
 • Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση
 • Επίτευξη στόχων και αναπροσδιορισμός αιτήματος
 • Διακοπή συνεργασίας- Drop out
 • Συνθήκες, παράγοντες που επηρεάζουν , πρόληψη

«Ψυχοεκπαίδευση γονέων – Συμβουλευτική γονέων- Οικογενειακή θεραπεία

 • Ορισμός
 • Αντικείμενο- περιεχόμενο
 • Στόχοι
 • Δυσκολίες- Προβληματισμοί
 • Αποτελεσματικότητα- Αποδοτικότητα
 • Διακοπή συνεργασίας

«Διαχείριση συμπεριφορών που προβληματίζουν στο σπίτι και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον»

 • Οπτικοποιημένο Πρόγραμμα
 • Ρουτίνα
 • Καθαρό Δωμάτιο
 • Καθαρό Γραφείο
 • Όρια

5η ενότητα: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΕΠΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

«Έχοντας ένα μαθητή με ΔΕΠ-Υ στη σχολική τάξη- Με τα μάτια του εκπαιδευτικού»

 • Πορεία στο χρόνο
 • Δυσκολίες, ευκαιρίες και προκλήσεις με το παιδί και τους συμμαθητές
 • Δυσκολίες και υποστήριξη από το σχολικό πλαίσιο ( συνάδελφοι, διευθυντής/τρια, ΚΕΔΔΥ, σύμβουλος, παράλληλη στήριξη κλπ)
 • Εμπειρία- σχέση με τους θεραπευτές και το θεραπευτικό πλαίσιο
 • Σκέψεις – ανάγκες- Προσδοκίες

«Το εκπαιδευτικό πλαίσιο υποδέχεται το παιδί/τον έφηβο με ΔΕΠ-Υ»:

 • Δυσκολίες μέσα στην τάξη ανάλογα με την ηλικία και την εκπαιδευτική βαθμίδα- Σύνοψη
 • Νομικό πλαίσιο για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες –
 • ΚΕΔΔΥ
 • Παράλληλη στήριξη
 • Σχολικοί σύμβουλοι
 • Παραμονή στην τάξη
 • Διαχείριση Ειδικής διαταραχής σχολικών ικανοτήτων- Προφορική εξέταση
 • Αποβολές
 • Θέματα γνώσης/στάσεων/αντιλήψεων/ συμπεριφορών των εκπαιδευτικών: Τί αναφέρει η βιβλιογραφία- Τί προκύπτει από την κλινική εμπειρία

«Αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες – Αξιοποιώντας τις δεξιότητες του παιδιού/ εφήβου με ΔΕΠΥ στο σχολείο»

 • Οδηγός καλής πρακτικής για εκπαιδευτικούς –
 • Επικοινωνία με το εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Επίσκεψη στο σχολείο- Παρατήρηση και άμεση επικοινωνία
 • Συγκεκριμένες και εξατομικευμένες οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου παιδιού
 • Προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 • Συμβόλαιο με δάσκαλο
 • Διάταξη σχολικής τάξης
 • Σχέσεις με συμμαθητές
 • Συμπεριφορά στο διάλλειμα, εκδρομές, εκδηλώσεις
 • Πίνακες επιβράβευσης
 • Ενίσχυση – μείωση ενισχυτών – σταδιακή μείωση ενισχυτών
 • Από την ενσυναίσθηση στην αυτορρύθμιση
 • Αποτελεσματικότητα

Σύνοψη: Σύζευξη Θεραπευτικών παρεμβάσεων και σφαιρική κάλυψη αναγκών

 • Στόχοι
 • Μεθοδολογία
 • Προβληματισμοί
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας ως σύστημα
 • Ο ρόλος της εποπτείας ( ατομική /ομαδική)
 • Προσωπική θεραπεία

Υλικό: Όλο το εκπαιδευτικό υλικό (αρχεία ppt, βιβλιογραφία, περιγραφή κλινικών ασκήσεων) θα είναι διαθέσιμο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα tetedu.gr

Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση κάθε ενότητας και συνολικά του σεμιναρίου. με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Συμμετέχοντες – προφίλ: Επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης οι οποίοι εργάζονται ή πρόκειται να εργασθούν με άτομα με ΔΕΠ-Υ.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι Εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις παρεμβάσεις για τη ΔΕΠΥ στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και σε διαφορετικά πλαίσια, ώστε στην επαγγελματική του σταδιοδρομία να μπορούν να απασχοληθούν και να διαχειριστούν περιστατικά ΔΕΠΥ.

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή,
Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00
E-mail: tete@kpechios.org

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...